• NIEUW, Unleaded 95 collectie! Ga vol gas de zomer in!

Privacy policy

Privacyverklaring MyRouteApp B.V. ten aanzien van de website van
MyRouteApp B.V.
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 april 2021.
 
Inleiding en definities
Deze privacyverklaring is van toepassing op gebruikers van de website www.myroutaepp.com van
MyRouteApp B.V. (hierna: MyRouteApp) en iedereen die wel eens contact heeft gehad met
MyRouteApp. Wanneer u gebruikmaakt van de website of contact met ons zoekt, verkrijgen wij een
aantal persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij van u
verkrijgen en wat wij met die gegevens doen.
Voordat u deze privacyverklaring leest, verhelderen wij graag een viertal begrippen die voor het
volledig begrijpen van de privacyverklaring van belang zijn. Deze vier begrippen zijn:
‘privacyverklaring’, ‘de betrokkene’, het ‘persoonsgegeven’ en ‘verwerken’.
 
De privacyverklaring is een informerend document. Het vertelt u onder andere welke
persoonsgegevens worden ingewonnen, voor welk doel deze persoonsgegevens worden
ingewonnen, wat er met die persoonsgegevens gebeurt en gedaan wordt, hoe lang dat gebeurt en
welke rechten de betrokkene heeft met betrekking tot dit proces.
 
De privacyverklaring is gericht tot de persoon van wie de persoonsgegevens (zullen) worden
verwerkt door MyRouteApp. Deze persoon wordt ‘de betrokkene’ genoemd.
 
Het ‘persoonsgegeven’ is een breed begrip. Het is alle informatie over een geïdentificeerd of
identificeerbaar persoon. Dit betekent dat het gaat om informatie die direct over die persoon gaat,
of naar die persoon te herleiden is. Hierbij kan gedacht worden aan de naam, het adres, het
telefoonnummer, een e-mailadres, een IP-adres, het kenteken, of een pasfoto van de desbetreffende
persoon.
 
Elke handeling die met een persoonsgegeven kan worden gedaan, wordt aangeduid als het
‘verwerken’ van dat persoonsgegeven. Dit betreft een zeer brede definitie. Hieronder valt het
verzamelen, ordenen, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden, combineren,
afschermen, verwijderen, vernietigen en andere verwerkingshandelingen met betrekking tot die
persoonsgegevens.
 
Contactgegevens
De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke kunt u hieronder vinden.
 
Volledige naam bedrijf: MyRouteApp B.V.
Adres: Bredewater 16
Postcode: 2715CA, Zoetermeer
Land: Nederland
Telefoonnummer: +316-39087165
E-mailadres: https://www.myrouteapp.com/contact#contact
 
De verwerkingsverantwoordelijke kunt u benaderen met vragen, opmerkingen of klachten over het
omgaan met persoonsgegevens door MyRouteApp. U kunt ook bij deze persoon terecht indien u uw
rechten als betrokkene wilt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Verwerkte persoonsgegevens van de betrokkene
De volgende persoonsgegevens kunnen door MyRouteApp worden verwerkt.
- De schermnaam van de betrokkene.
- Het e-mailadres van de betrokkene.
- Het IP-adres van de betrokkene.
- Het type van het ingelogde apparaat van de betrokkene.
- Het land waar de betrokkene zich bevindt.
- De afbeelding die door de betrokkene aan het zijn/haar account is toegevoegd.
- Forumberichten die door de betrokkene worden geplaatst.
- Ticketberichten die door de betrokkene zijn ingezonden.
- Het woonadres van de betrokkene (indien opgegeven).
Bovenstaande persoonsgegevens worden 30 dagen nadat het account van de betrokkene is
verwijderd, door MyRouteApp verwijderd.
 
Indien de betrokkene niet bereid om de bovengenoemde persoonsgegevens af te staan, zal de
website voor u niet bruikbaar zijn.
 
Hoe verkrijgt MyRouteApp uw persoonsgegevens?
MyRouteApp verkrijgt de persoonsgegevens rechtstreeks van u. Dat gebeurt wanneer u de website
bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult, of wanneer u bijvoorbeeld contact
zoekt met onze Support-afdeling.
 
Gegevens voor prijsvragen en speciale acties
Als u mee hebt gedaan aan een prijsvraag of een winactie van MyRouteApp, kan het zijn dat wij
aanvullende persoonsgegevens van u vragen, zoals uw adres en volledige naam. Deze gegevens
worden in directe lijn aan u gevraagd, en niet opgeslagen. Deze gegevens hebben wij nodig om
bijvoorbeeld producten op te sturen, en deze gegevens worden ook alleen voor dat doel gebruikt.
 
Doel en grondslag
MyRouteApp verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.
- Als noodzaak voor het goed functioneren van de website.
- Ter ondersteuning van het systeem en de gebruiker.
- Voor analyse van het gebruikersbestand.
 
Rechtsgronden
MyRouteApp verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens op grond va de volgende rechtsgronden.
- De toestemming van de persoon aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Door als
betrokkene zelf expliciet toestemming te geven voor het verwerken van de
persoonsgegevens geeft u MyRouteApp een rechtsgrond waarop zij de bovengenoemde
persoonsgegevens mag verwerken.
o De toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan door u altijd worden
ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat MyRouteApp na de intrekking van de
toestemming door u, uw persoonsgegevens niet meer zal verwerken.
o Het intrekken van de toestemming door u heeft geen terugwerkende kracht. Dit
betekent dat dat de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan de datum voor de
intrekking van de toestemming, rechtmatig en geldig blijft.
Het uitvoeren van de overeenkomst.
o De dienst die MyRouteApp levert, is zonder verwerkingsmogelijkheden van
bovengenoemde persoonsgegevens onmogelijk. Zo heeft MyRouteApp bijvoorbeeld
de locatiegegevens (het land waar betrokkene zich bevindt) van de betrokkene nodig
bij het plannen van routes.
- Het eigen gerechtvaardigde belang van MyRouteApp.
o Hiermee wordt het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten en marketing
bedoeld. Door het verwerken van de bovengenoemde persoonsgegevens kan de
applicatie functioneren en kunnen bestaande klanten bereikt worden voor
informatie of advertentiedoeleinden. Hierbij heeft MyRouteApp er zorg voor
gedragen dat er zo min mogelijk persoonsgegevens worden verzameld.
 
Derde partijen
MyRouteApp deelt uw persoonsgegevens met derde partijen. Dit maakt de dienstverlening
makkelijker, sneller en beter voor onze gebruikers. Alleen relevante persoonsgegevens worden
gedeeld. Daarbij worden persoonsgegevens alleen gedeeld indien dit op grond van één of meer van
de hierboven genoemde rechtsgronden noodzakelijk is. Wij delen uw persoonsgegevens met de
onderstaande partijen.
- Statistiekdienstverleners
- Onderhouds- of supportdienstverleners
- Digitale facilitaire diensterverleners
- Administratieve dienstverleners
 
Daarnaast ontvangt MyRouteApp persoonsgegevens van “Freshdesk”. Deze gegevens betreffen
forumberichten en ticketberichten die door u zijn ingestuurd naar onze Support-afdeling. Voor meer
informatie over het privacy beleid van Freshdesk, verwijzen wij u naar het privacy beleid van
Freshdesk.
Medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens van betrokkenen
Voor medewerkers van MyRouteApp die toegang hebben tot persoonsgegevens van betrokkenen,
geldt dat zij deze gegevens nooit voor persoonlijke doeleinden mogen gebruiken. Hieronder valt
bijvoorbeeld de situatie waarin een medewerker uit het klantbestand persoonsgegevens van
betrokkenen gebruikt om deze persoon op te zoeken op internet of een sociaal medium. Ook alle
andere handelingen met de persoonsgegevens van betrokkenen voor persoonlijke doeleinden, vallen
hieronder.
 
Bescherming van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die MyRouteApp van u verwerkt, worden opgeslagen in een beveiligde en
vergrendelde database in de Europese Economische Ruimte (EER). MyRouteApp doet er alles aan om
uw persoonsgegevens veilig te bewaren.
 
Waar MyRouteApp uw persoonsgegevens opslaat
MyRouteApp slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Uw
persoonsgegevens verlaten de Europese Economische Ruimte in principe niet. Dit kan alleen het
geval zijn indien het delen van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de dienstverlening van een
derde partij aan MyRouteApp die buiten de Europese Economische Ruimte is gesitueerd.
 
Cookiebeleid
MyRouteApp maakt gebruik van cookies. Een cookie is een hoeveelheid data die wordt opgeslagen
op een computer van de gebruiker. Hierdoor herkent de server van MyRouteApp de gebruiker,
wanneer de gebruiker bijvoorbeeld na een eerste bezoek terugkeert naar de website. Er bestaan
verschillende soorten cookies, aangezien het soort cookie afhankelijk is van het soort informatie dat
de cookie in kwestie bevat. MyRouteApp maakt geen gebruik van cookies met commerciële
doeleinden.
MyRouteApp maakt gebruik van de twee volgende soorten cookies.
- Functionele cookies. Dit soort cookies verzorgen functionele aspecten van de website. U
kunt hierbij denken aan het onthouden van logingegevens, en bijvoorbeeld het onthouden
van de taalvoorkeur. Het gaat hier dus om cookies die het gebruikmaken van de website voor
de gebruiker zo efficiënt en prettig mogelijk maken.
- Analytische cookies. Dit soort cookies houden statistieken bij omtrent websitebezoek. U
kunt hierbij denken aan bezoekersaantallen, en -afkomst en duur van bezoek aan de website.
Aan de hand van deze gegevens kan MyRouteApp de website qua vorm en inhoud
optimaliseren.
 
Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u rechten om een juist privacy beleid te waarborgen. Indien u gebruik wilt
maken van één of meer van deze rechten, dient u contact op te nemen met de
verwerkingsverantwoordelijke (zie de paragraaf “contactgegevens’). Indien u contact zoekt met de
verwerkingsverantwoordelijke van MyRouteApp, is deze verwerkingsverantwoordelijke verplicht om
u binnen een maand reactie te verschaffen.
 
Recht tot inzage
U hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die MyRouteApp van u verwerkt of
heeft verwerkt. U hebt recht op een uitleg hieromtrent en u kan, indien gewenst, een kopie van de
persoonsgegevens van u die in het bezit zijn van MyRouteApp, verkrijgen. Aan dit verzoek kunnen
kosten zijn verbonden.
 
Recht op rectificatie
U hebt het recht om persoonsgegevens die wij van u verwerken, te rectificeren wanneer deze onjuist
of onvolledig zijn. Rectificeren betekent het herstellen van één of meerdere fouten met betrekking
tot de persoonsgegevens.
 
Recht op gegevenswissing
U hebt het recht om een verzoek te doen om (een deel van) uw persoonsgegevens die in het bezit
zijn van MyRouteApp, te laten wissen. MyRouteApp is in dat geval verplicht om de gegevens van de
betrokkene te wissen. Er zijn echter een aantal uitzonderingsgronden van toepassing indien
verwerking noodzakelijk is. Dat zijn de volgende uitzonderingsgronden.
- Indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht op de
vrijheid van meningsuiting.
- Indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de nakoming van een in het Unierecht of
nationale recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting.
- Indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om redenen van algemeen belang op het
gebied van volksgezondheid.
- Indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn met het oog op archivering in het algemeen
belang, wettenschappelijk of historisch onderzoek of met betrekking tot statistische
doeleinden, wanneer staken van de verwerking deze doelen onmogelijk of erg lastig te
vervullen maakt.
- Indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering.
 
Recht op bezwaar
U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar
wenst te maken, dient u hierbij aan te geven wat uw specifieke omstandigheden zijn van het maken
van bezwaar. Indien u bezwaar maakt tegen directe marketing, zal de directe marketing worden
gestaakt.
 
Recht op beperking
U hebt het recht om persoonsgegevens die wij van u verwerken, tijdelijk stop te zetten. Dit betekent
dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk gestaakt zal worden. Dit betekent niet dat uw
persoonsgegevens verwijderd zullen worden.
 
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt, te ontvangen in een leesbare
vorm op een computer of een ander soort machinaal apparaat.
 
Recht op het indienen van een klacht
Als u meent dat uw rechten zijn of worden geschonden met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens door MyRouteApp, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van persoonsgegevens. Dit is de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). De klacht kan door u worden ingediend via post of via de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het indienen van een klacht via post, zijn de volgende gegevens
van toepassing.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
 
De voorkeur van MyRouteApp gaat ernaar uit dat u eerst een klacht bij de
verwerkingsverantwoordelijke van MyRouteApp (zie paragraaf ‘contactgegevens’) indient.
MyRouteApp lost de klacht het liefst samen met u op.
 
Blijf goed geïnformeerd
Deze privacyverklaring is met juridische en technische zorg opgesteld. Wij houden de ontwikkelingen
op het gebied van privacyrecht goed in de gaten en zullen hier ook naar handelen. Daarom kan de
privacyverklaring wel eens aangepast worden. Wij raden u dan ook aan om regelmatig de
privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan dit document plaatsen wij altijd de datum waarop deze
privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is, zodat u in één opslag kunt zien of u iets gemist heeft.