• NIEUW, Unleaded 95 collectie! Ga vol gas de zomer in!

Terms of service

Algemene voorwaarden voor de levering van goederen

Algemene voorwaarden van MyRoute-app, voor het laatst gewijzigd op 24 november 2021.

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden hierna de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt.
  1. MyRoute-app: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MyRoute-app B.V., gevestigd aan de Bredewater 16 te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61120405.
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.
  3. Partijen: MyRoute-app en consument samen.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de consument en MyRoute-app.
  5. Product: de producten die online ter verkoop worden aangeboden door MyRoute-app.
  6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  8. Dag: kalenderdag.
  9. Website: de website van shop van MyRoute-app: www.shop.myrouteapp.com.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen die tot stand komen via www.shop.myrouteapp.com.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de diensten die MyRoute-app aanbiedt via www.myrouteapp.com. Voor de levering van deze diensten gelden andere algemene voorwaarden, welke te raadplegen zijn via www.myrouteapp.com.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 4. Van toepassing is steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden, zoals die te vinden is op de website van www.shop.myrouteapp.com
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft MyRoute-app het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbod

 1. Het aanbod van MyRoute-app is vrijblijvend.
 2. Indien het aanbod onder voorwaarden geschiedt of een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
 3. Genoemde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en producten. MyRoute-app heeft het recht om prijzen van het aanbod te wijzigen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, publicaties of op de website binden MyRoute-app niet.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten tussen MyRoute-app en de consument komen tot stand op het moment dat de consument de verkoopprijs heeft voldaan.
 2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de consument heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met de op dat moment geldende algemene voorwaarden en de privacyverklaring.
 3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt MyRoute-app de consument onverwijld een bevestiging per e-mail. Indien de consument geen bevestigingsmail heeft ontvangen, dient hij contact om te nemen via het contactformulier op de website van www.shop.myrouteapp.com

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling vindt plaats via een van de aangeboden betaalmethoden op de website.

Artikel 6: Prijzen

 1. De prijzen die op de website vermeld staan, zijn inclusief BTW.
 2. MyRouteApp heeft het recht haar prijzen van tijd tot aan te passen. Een aanpassing in de prijs heeft geen gevolgen voor reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 3. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen met betrekking tot de vermelding van de prijs leiden niet tot een verplichting tot naleving aan de kant van MyRouteApp.


Artikel 7: Herroepingsrecht

 1. De consument heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst, binnen veertien dagen na de dag waarop de consument het product/de producten heeft ontvangen, te ontbinden zonder opgaaf van reden. De ontbinding dient via het contactformulier op de website van www.shop.myrouteapp.com te geschieden.


Artikel 8: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de bijbehorende verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in die mate die nodig is om te beoordelen of het product aan de verwachtingen voldoet. Het uitgangspunt hierbij is steeds dat de consument het product slechts mag gebruiken in de mate zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.


Artikel 9: Uitoefenen en kosten van het uitoefenen van het herroepingsrecht

 1. Ontbindingen die gericht zijn aan MyRouteApp, moeten worden gericht aan MyRoute-app middels het contactformulier op de website (www.shop.myrouteapp.com) onder vermelding van “Retour”.
 2. De consument ontvangt van deze melding bevestiging in de vorm van een retourformulier, waarmee het product/de producten teruggestuurd kan/kunnen worden. Zonder een retourformulier kunnen producten niet worden aangenomen en kan niet geldig gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht.
 3. Binnen veertien dagen na de gebruikmaking van het herroepingsrecht stuurt de consument het product terug naar MyRoute-app.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
 5. De consument draagt de kosten van het terugsturen van het product bij gebruikmaking van het herroepingsrecht.


Artikel 10: Verplichtingen van de ondernemer bij uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stuurt MyRoute-app onverwijld een ontvangstbevestiging van deze herroeping.
 2. MyRoute-app betaalt het gehele bedrag dat de consument betaald heeft, inclusief eventuele leveringskosten, terug binnen veertien dagen na de dag waarop MyRoute-app het product van de consument heeft ontvangen.
 3. MyRoute-app gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat door de consument gebruikt is. De terugbetaling geschiedt kosteloos voor de consument.


Artikel 11: Nakoming van de overeenkomst

 1. MyRoute-app staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst. MyRoute-app staat niet in voor anders dan normaal gebruik van de producten.


Artikel 12: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 1. Als plaats van de levering geldt het adres zoals opgegeven door de consument. MyRoute-app is niet aansprakelijk voor verschrijvingen en fouten in de opgave van het adres door de consument.
 2. De producten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen geleverd op het door de consument opgegeven adres.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermist raken van de producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument. 


Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht en databankrecht, met betrekking tot de website, de programmatuur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door MyRouteApp aan de consument verstrekte gegevens betreft, verblijft bij MyRouteApp of bij haar licentiegever. De consument verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten. De consument dient de intellectuele eigendomsrechten van MyRoute-app en van haar licentiegevers te allen tijde te respecteren.
 2. Het is de consument niet toegestaan (delen van) de website, de diensten of content te verspreiden die intellectueel eigendom zijn van MyRouteApp althans waarvan de gebruiker redelijkerwijs moet of had kunnen vermoeden dat deze toebehoren aan MyRouteApp, tenzij MyRouteApp de gebruiker door middel van een functie op de website tot verspreiding daarvan in staat stelt.


Artikel 14: Ongeautoriseerde wederverkoop

 1. Het is de consument niet toegestaan om zonder toestemming van MyRoute-app producten na te maken, inhoud van producten te kopiëren of te vermenigvuldigen en/of door te verkopen.
 2. Alle schade die hierdoor door MyRoute-app wordt geleden kan verhaald worden op de consument.


Artikel 15: Aansprakelijkheid en verjaring

 1. MyRoute-app is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een onjuist gebruik van de producten.
 2. Alle aansprakelijkheid van MyRoute-app is beperkt tot een bedrag van vijfduizend euro.
 3. Alle vorderingen jegens MyRoute-app verjaren na twaalf maanden na het ontstaan ervan.

Artikel 16: Privacy

 1. Op verzoek verleent MyRouteApp aan de consument de toegang tot alle informatie die MyRouteApp van de consument bijhoudt en verwerkt. Daarnaast biedt MyRouteApp de consument de mogelijkheid om eventueel onjuiste, dan wel onvolledige gegevens die MyRouteApp van de consument bijhoudt, te laten corrigeren of te laten verwijderen. De Privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website is van toepassing.
 2. MyRouteApp verwerkt persoonsgegevens van de consument in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
 3. Voor informatie over het Privacybeleid van MyRouteApp wordt verwezen naar Privacyverklaring van MyRouteApp zoals gepubliceerd op de website van MyRouteApp.


Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen MyRouteApp en de consument is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door het in Nederland bevoegde gerecht ten overstaan van de Nederlandse rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van MyRouteApp is gelegen. De consument heeft één maand de tijd nadat MyRouteApp zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de bevoegde rechter te kiezen, zoals neergelegd in de competentieregeling in het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 18: Overige bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn met zorg samengesteld. MyRouteApp behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds aan te passen. De laatste versie van de algemene voorwaarden wordt gepubliceerd op de website van MyRouteApp.